Кредит Мениджър - Начало

Информационна система за небанкови финансови институции

Кредит Мениджър е информационна система за обслужване на дейността на небанкови финансови институции, обхващаща обработката и съхранение на данните за кредитополучателите и техните кредити.

 

 

Налични са следните функции:

  • Изготвяне и коригиране на погасителни планове
  • Определяне на параметри и изготвяне на оферти по шаблони
  • Справки за кредитна задлъжнялост на потенциални клиенти
  • Изготвяне по шаблони и съхранение на договори
  • Отчитане на плащанията по погасителните планове
  • Отчитане на просрочия и начисляване на наказателни лихви
  • Справки за текущото състояние на кредитите
  • Отчет на дейността пред ЦКР съгласно Наредба №22 на БНБ