За Кредит Мениджър

ДИБАНД ЕООД получи финансиране и разработи проект BG161PO003-1.1.05-0070 “Създаване на иновативни софтуерни модули за уеб платформата Apache Tapestry и изработване на приложението Кредит Мениджър чрез тях”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, по процедура BG161PO003-1.1.05 “Разработване на иновации от стартиращи предприятия”, приоритетна ос 1: “Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности”.

 

 

По този проект са създадени и интегрирани в платформата Apache Tapestry иновативни софтуерни модули за по-бързо и по-надеждно разработване на мащабни уеб-базирани информационни системи.

  • Универсални интерфейсни диалогови прозорци за изграждане на интерактивен потребителски интерфейс;
  • Бизнес компоненти за йерархичен абстрактен достъп до бази данни и запазване и извличане на промените на данните;
  • Универсална система за контрол на достъпа до ресурсите.